Autoritasud

1.      Absoluutselt kogu Lowusduo veebilehel, Facebooki lehel ja Instagrami lehel  olev sisu, st tekstid, reklaamid, pildid, postitused, videod, videotes öeldu jj ning kõik muud materjalid on kaitstud autoriõigustega, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, sh autoriõiguse seadusega ning kuuluvad Raili Nordmann’ile ja Lowusduo OÜ-le (va sisu, millel on viited teistele autoritele).

Eelpool mainitud veebilehel ja sotsiaalmeedia kontodel oleva sisu avaldamine, kopeerimine,  igal võimalikul viisil levitamine, tsiteerimine, jagamine, printimine, refereerimine ja muul viisil kasutamine olenemata kasutamise eesmärgist (st ka juhul, kui kasutamise eesmärgiks ei ole tulu teenimine) tuleb

1.1.    kooskõlastada kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis Raili Nordmann’iga ja
1.2.    igasuguse (ükskõik, mil viisil ) kasutamise eest tuleb maksta autoritasud järgneva hinnakirja alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2.1.  Lowusduo kodulehelt, Facebooki -ja Instagrami lehelt ei ole lubatud tsiteerida,  kopeerida, lindistada, levitada, salvestada, printida, refereerida ilma tasuta mitte ühtegi lauset, ütlust, reklaamlauset, videot, videos öeldut jj, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Iga kasutatud lause eest tuleb tasuda autoritasu Raili Nordmann’i arveldusarvele 2500 (kaks tuhat viissada) eurot 1 (üks) lause eest.

1.2.2.   Pildi kasutamise eest Lowusduo veebilehelt või ülevalpool loetletud sotsiaalmeedia kontodelt, tuleb tasuda 2500 (kaks tuhat viissada) eurot pildi eest.

1.2.3.  Video kasutamise või videos öeldu kasutamise eest (k.a. Facebookis avaldatud live videod ja Instagrami videod) tuleb tasuda 10 000 (kümme tuhat) eurot iga täismahus video kohta. Kui avaldatakse mingi lõik videost, toimub tasu arvestus minuti alusel ja minuti hinnaks on 500 (viissada) eurot.

1.2.4.   Terve artikli/postituse täismahus kasutamine 5000 (viis tuhat) eurot.

2. Kogu Lowusduo’s või Raili Nordmann’i poolt (ükskõik, kus) läbiviidud koolitustel antav informatsioon (sh koolitusmaterjalid, slaidid, videod, pildid, suusõnaliselt edasi antud informatsioon jj) ning kõik muud materjalid on kaitsud autoriõigustega, Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega, sh autoriõiguste seadusega ning kuuluvad Raili Nordmann’ile ja Lowusduo OÜ-le (va sisu, millel on viited teistele autoritele).

EI OLE LUBATUD Lowusduo’i ja Raili Nordmann’i poolt antud koolitusmaterjale näidata, anda lugeda, anda vaadata, skaneerida, jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada jj.
Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Lowusduo Oü ja/või Raili Nordmann käesolevad materjalid on andnud.
Terve koolituste vältel antud informatsioon (sh suusõnaline) on mõeldud vaid antud õpilasele, kes koolitusel osales ning ei ole lubatud edasi anda/õpetada/levitada/salvestada/rääkida jj kolmandatele isikutele. Antud informatsioon on kaitstud autoriõigustega ning kuuluvad Raili Nordmann’ile ja Lowusduo OÜ-le (va informatsioon, mille puhul on viidatud teistele autoritele). 

Koolitustel on rangelt keelatud  lindistamine (telefoni, diktofoni, kaamera jms), filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb ka Eesi Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud mh autoriõiguse seaduses.

Eelpool mainitud koolitustel oleva sisu avaldamine, kopeerimine,  igal võimalikul viisil levitamine, tsiteerimine, jagamine, printimine, refereerimine (sh koolitustel lindistatud, salvestatud, kopeeritud, jagatud, levitatud, refereeritud, pildistatud jj) ja muul viisil kasutamine olenemata kasutamise eesmärgist (st ka juhul, kui kasutamise eesmärgiks ei ole tulu teenimine) tuleb

2.1.    kooskõlastada kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis Raili Nordmann’iga ja
2.2.    igasuguse (ükskõik, mil viisil) kasutamise eest tuleb maksta autoritasud järgneva hinnakirja alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

2.2.1. Koolitusmaterjalide ükskõik, mil viisil jagamise, levitamise, kopeerimise, paljundamise, saatmise, lugeda andmise, käest-kätte andmise jj korral tuleb tasuda Raili Nordmann’i arveldusarvele 2500 (kaks tuhat viissada) eurot.

Koolitusel on lubatud pildistada modelli, st ainult õpilase enda tehtud tööd.

2.2.2. Igasuguse salvestamise, sh pildistamise, lindistamise jj korral tuleb Raili Nordmann’ile tasuda autoritasu 2000 (kakstuhat) eurot pildi eest või 5000 (viis tuhat) eurot lindistuse, filmimise või muul viisil (v.a pildistamine) salvestamise korral.

2.2.3. Igasuguse salvestuse, sh pildi, lindistuse, video, screenshot‘i (ekraanikuva), slaidide jj kasutamise korral tuleb Raili Nordmann’ile tasuda autoritasu 10 000 (kümme tuhat) eurot.

Iga eelpool loetletud tegevuse eest tuleb enne kasutamist taotleda ning saada Raili Nordmann’ilt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis vastus ning tasuda Raili Nordmann arveldusarvele igas punktis toodud autoritasud.

*MÄRKUS: Vastasel juhul on tegemist plagiaadiga, mis on eetiline rikkumine ning loomevargus.