KOOLITUSE TINGIMUSED

KOOLITUSE TINGIMUSED

Koolitustele registreerimine toimub E-R 10:00 – 19:00 telefonil 53486446 või e-kirja teel: info@lowusduo.ee

ÕPILASTE MEELESPEA:

 • Kõik õpilased käituvad professionaalselt ning teisi arvestavalt.  Teisi häirivad isikuid on Lowusduo OÜ (edaspidi nimetatud KOOL) esindajatel õigus salongist eemaldada/ välja saata ning koolitusele enam mitte lubada.
 • Koolitustel on rangelt keelatud lindistamine, filmimine (telefoni, videokaamera jms) ning muul viisil koolituste igasugune salvestamine. Antud tegevuse keeld tuleneb vastavalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest ning on reguleeritud sh autoriõiguse seaduses.
  EI OLE LUBATUD koolitusmaterjale jagada, paljundada, saata, käest-kätte anda, kohandada, kopeerida, levitada jj. Materjalid on mõeldud VAID antud õpilasele, kellele Kool käesolevad materjalid on andnud.
  Lubatud on pildistada modelli, st enda tehtud tööd.
 • Õpilased on kohustatud kinni pidama Kooli etteantud aegadest (sh koolitustel ettenähtud ajakavast), kuupäevadest, graafikutest, reeglitest.
 • Kui õpilane hilineb, siis tuleb Koolile sellest teada anda mõistliku aja jooksul, st igal juhul enne koolituse algust. Koolitus algab selleks ettenähtud (koolitusjärgse graafiku alusel) ajal ja seda olenemata kas õpilased on kohale jõudnud või mitte. Kui õpilane jääb oma hilinemise, haigestumise või muude põhjuste tõttu ilma õppest või õpetusest, ei vastuta Kool koolituse õpetamise eest.
 • Koolitustelt võimalike puudumistega seoses probleemid, murekohad, sh puudumised tuleb alati läbi rääkida, arutada, nõustuda, registreerida enne koolituste algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 • Koolitussalongis on keelatud teha vesipiipu ning e-sigaretti. Keelatud on prügi maha viskamine ning hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine (trahv vastavalt tekitatud kahjule).
 • Keelatud on hoone sisustuse ja muu inventari väljaviimine salongist ja hoonest.
 • Igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus on keelatud. Selle vältimiseks on Koolil ning Kooli personalil õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või salongist ning selle territooriumilt välja saata.
 • Keelatud on hoones suitsetamine, v.a selleks ettenähtud kohtades, suitsukonide mahaloopimine on rangelt keelatud.
 • Hoones ja salongis tuleb kõikidel isikutel jälgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või Kooli esindajate korraldusi.
 • Iga külastaja on kohustatud hoidma puhtust!
 • Kasutada salongi inventari vaid selleks ettenähtud otstarbele.
 • Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama sellest viivitamatult päästeametit (112), politseid (110) või Kooli personali.

VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE

 • Kõik õpilased on vastutavad Kooli poolt antud töövahendite eest, st antud töövahenditega tuleb ringi käia hoolikalt ning ettevaatlikult.
 • Kui õpilased rikuvad Kooli vara, töövahendeid või varustust, on nad kohustatud vastutama ning Koolile korvama tekitatud kahju.
  Vahendite, vara või varustuse kuritarvitamine ei ole aktsepteeritav!
 • Käesolevad reeglid, juhised, meelespea jms on kohaldatavad Kooli õpilastele. Reeglite, juhiste jms muutmisõigus on ainult Lowusduo OÜ esindajatel.
 • Kooli sätestatud reeglid, kriteeriumid, juhised jj peavad olema täidetud ning kui õpilased ei järgi käesolevaid reegleid, kriteeriume, juhiseid jj, on Lowusduo OÜ esindajatel õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, ümber registreerimisest ning maksete tagasi maksmisest.
 • Kool ei ole kohustatud kompenseerima klientidele/õpilastele kahjusid või kulusid, mis on tekitatud looduslikest tingimustest. Samuti ei vastuta Lowusduo OÜ ega Kooli personal külaliste/õpilaste isiklike asjade kaotsimineku, kahjustamise või hävimise eest.  asjade suhtes peavad külalisd/õpilased olema ise hoolikad ning tähelepanelikud.

TASUD

 • Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lowusduo OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Pärnu mnt 22, Finest Ärimaja 1.korrus, Tallinn, 10141, Eesti.
 • Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.
 • Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.
 • Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!
 • Modellid otsib õpilane ise ja modellile on teenus tasuta
  NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

Koolituste eest aitab tasuda ka Holm pank (Liisi) järelmaks