Õppekorralduse alused

1.Üldsätted
1.1 Lashotica Salon OÜ (12937019, edaspidi Kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjas ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalasti ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate number 209138.
1.3 Õppetöö toimub üüritavates, õppetööks sobivates, tervisekaitsenõuetele vastavates ruumides aadressil Tulika 19, Tallinn kuid ka klientide/õpilaste ruumides või teistest õppetööks sobivates, tunnihinna alusel üüritavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri või Facebookis oleva Üritused kalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (AK), kus üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.5 Koolitused toimuvad nii gruppides kuid ka individuaalõppena. 
Grupi suurused varieeruvad: Tulika 19 aadressil kuni 3 õpilast, Soomes ja mujal kuni 10 õpilast korraga. Kuid eesmärgiks on püüda tagada võimalikult individuaalne lähenemine õpilastele kogu õppeprotsessi vältel. 
1.6 Õppetöö toimub eesti või inglise keeles. Vene keelseks õppeks kasutatakse tõlgi abi. Tõlk lisaraha eest (päevahinna alusel). 
1.7 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. 
1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Lashotica Salon kodulehel www.lashotica.ee või Facebookis Ürituste all. 
1.9 Õppetöö toimub nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti päevase õppetöö vormis. 
1.10 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 
1.10.1 õppekava nimetus;
1.10.2 õppekavarühm;
1.10.3 õppe eesmärk;
1.10.4 õpiväljundid;
1.10.5 sihtgrupp;
1.10.6 õppekeel;
1.10.7 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.10.8 õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.10.9 õppe sisu;
11.10.10 õppekeskkonna kirjeldus;
1.10.11 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.10.12 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.10.13 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 
1.11 Lashotica Salon jätab endale õiguse teha õppeplaanides, – kavades muudatusi.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendil õppe läbinud õpilase identifitseerimise tarbeks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

3. Koolitustele registreerumine ja koolitusel osalemine
3.1 Koolitusele registreerumine
3.1.1 Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda ja tasuda ettemaksuarve.
Registreerumine toimub E-R 10:00-19:00. Registreeruda saab internetis (www.lashotica.ee), e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446). interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-postkasti.
3.1.2 Õppijal on õigus saada täiendavat informatsiooni koolituse ja registreerumise kohta e-posti teel (info@lashotica.ee) või telefoni teel (372 53486446).
3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursusele ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegrupi arvatud ning kes on tasunud koolituse ettemaksuarve.
4.2 Ettemaksuarve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5. Koolituse lõpetamise ja väljaarvamise kord
5.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus inglise keeles. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
5.2 Tunnistusele märgitakse koolitaja nimi, tunnistuse allkirjastab koolitaja. Tõendi allkirjastab kooli esindaja.
5.3 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt. Õppija arvatakse koolist välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.
5.4 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad koolituse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6. Koolituse eest tasumine ning koolitusest loobumine
6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Kool vähemalt 1 (üks) kuu enne õppetöö algust.
6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta.
6.3 Õpilased tasuvad arve alusel vähemalt 50% ulatuses koolituse kogusummast koha broneerimiseks koheselt! Koolitus peab olema täielikult tasutud hiljemalt  3 (kolm) nädalat enne koolituse alguskuupäeva. Koolituste eest tasumine toimub arve alusel või muu kokkuleppe alusel. Arveid väljastab Lashotica Salon OÜ kas e-postkasti teel või koolitussalongis kohapeal: Tulika 19, Tallinn.
6.4 Broneerimise ja registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasusid koolitustele tulemata jätmisel ning seda ükskõik, mis põhjusel. Kool ei vastuta nende isikute eest, kes on teinud registreerimis- või broneerimistasu makse, kuid ei ole võimeline tasuma koolituste lõppsummat. Kui õpilane ei ole tasunud Koolile täielikku koolitusetasu enne koolituse algust, siis broneeritud ning registreeritud koht annulleeritakse ning broneerijat, registreeritut koolitusele ei lubata.
6.5 Kui õpilane ei ole võimeline lõpetama koolitust, ei vasta esitatud kriteeriumitele  või osalema kinnitatud koolitusel, siis tagasimakseid samuti ei toimu.
6.6 Kui õpilasel on täielik koolitustasu vähemalt 1 (üks) kuu enne koolitust tasutud ning ta tühistab oma broneeringu 1 (üks) kuu enne koolituse algust, siis tagastab Kool õpilasele 50% ulatuses koolitus lõppsummas. Kui õpilane tühistab broneeringu lühema aja jooksul enne koolituse algust, siis koolitustasusid ei tagastata!
6.7 Kui koolitus jääb ära Koolist tulenevatel põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õpilase poolt tasutud õppetasu/ettemaksu.
6.8 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
6.9 Modell tasub koolitusel materjalikulu eest 30€.
6.10 NB! Registreerides end protseduurile ning koolitustele Te saate aru, olete tutvunud ning nõustute tingimustega, reeglite ning meelespeaga.

7. Õppija õigused ja kohustused
7.1 Õppijal on õigus:
7.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolittust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
7.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
7.1.3 nõuda tasutud õppemaksu/ettemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
7.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagasta;
7.1.5 saada koolituse lõpus lõputesti, – arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus või tõend.
7.2 Õppija on kohustatud:
7.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
7.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
7.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
7.2.4 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

8. Vaidluste lahendamise kord
8.1 Kooli ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.

NB! Palume lisaks tutvuda Õpilaste Meelespeaga SIIN